Görüntü İşleme İle Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü ve Analizi (Makale)

GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

Erkan HOROZOĞLU

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Şubat 2013

Özet

Tornalama yapılan ürünlerin yüzeyinde oluşan pürüzlülük, ürünün çalışmasını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Pürüzlülüğün en aza indirgenmesi amacıyla çeşitli ölçümler ve analizler yapılmaktadır. Tornalama işlemlerinden sonra, işlenen yüzeyde oluşan yüzey pürüzlülüğün ölçülmesinde izleyici uçlu yöntem sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada işlenen yüzeylerde oluşan yüzey pürüzlülüğünün, görüntüleme cihazları kullanarak alınan yüzey görüntüsü üzerinden, görüntü işleme teknikleri ile ölçme işlemi ve değerlendirmesi yapılmıştır. Görüntü alınarak yapılan yüzey pürüzlülüğü ölçümü, temassız olduğundan ölçme işlemini kolaylaştırmaktadır ve yüzeyde herhangi bir tahribata sebep olmamaktadır. Ayrıca yeterli şartlar sağlanabilirse, tornalama işlemi sırasında işlenen parça yerinden çıkartılmadan da görüntü alınabilirse yüzey pürüzlülüğü analizi yapmak mümkün olabilir. Bu çalışmada alınan görüntüler yüzey pürüzlülüğü açısından analiz edilerek izleyici uçlu yöntemle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: görüntü işleme, tornalama, yüzey pürüzlülüğü, yüzey pürüzlülüğü ölçme

Abstract

Turning to the roughness of the surface of products, is one of the most important factors affecting the operation of the product. A variety of measurements and analyzes are carried out in order to minimize roughness. After turning operations, the measurement of the surface roughness on the operand surface the follower jagged method is  often used. In  this project, the surface roughness on the operand surface,by using imaging devices, taken from the surface with  the display image processing techniques  the procedure of  measurement and evaluation had been carried out.Surface roughness measurement made by taking image , (It is because non-contact)  makes the measurement  easy and do not cause any damage on the surface. In addition, if sufficient conditions can be achieved, if it is also possible to be taken image without removing the workpiece part during the process of turning,surface roughness analysis  may be able to be done. In this thesis,the  images have been  analyzed and compared to follower jaggedmethod in terms of surface roughness.

Keywords: image processing, surface roughness, surface roughness measurement, turning

Makaleyi İndir (.pdf)